ALGEMENE VOORWAARDEN MULKENS V.O.F.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17034133

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop/inkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Mulkens V.O.F. verder te noemen Mulkens. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.wimmulkens.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Mulkens en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Mulkens;
4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Mulkens van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Mulkens is bevestigd;
5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Mulkens ter kennis heeft gebracht en Mulkens alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
6. De gedrag – en beroepsregels van Mulkens maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. In prijsbladen of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Mulkens niet;
2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen;
3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt;
4. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;
5. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Mulkens zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Mulkens. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Mulkens naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Mulkens gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Mulkens de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel per e-mail dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de goederen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Mulkens en deze algemene voorwaarden;
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;
3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Mulkens als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 4. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Mulkens in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn te Mierlo-Hout (gemeente Helmond), inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Transport geschiedt voor rekening van de wederpartij;
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Mulkens gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING BIJ INTERNETVERKOOP
1. Wederpartij betaalt onder rembours. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd. De wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Mulkens op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
3. Het modelformulier is terug te vinden op www.wimmulkens.eu;
4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Mulkens aanbiedt, dan draagt Mulkens zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Mulkens ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Mulkens ten gevolge van de annulering geleden schade;
7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.
8. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen
middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 6. BETALING BIJ OVERIGE LEVERINGEN

1. Betaling dient te geschieden uiterlijk voor of tijdens de levering;
2. Voor een speciale bestelling dient wederpartij een aanbetaling te verrichten van 20 % van de aanschafwaarde van de bestelling. Wederpartij is niet verplicht tot afname. De aanbetaling van 20 % komt alsdan ten goede aan Mulkens;
3. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen – zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

Artikel 7. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING

1. In beginsel streeft Mulkens ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;
2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Mulkens kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Mulkens tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Mulkens niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;
3. Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Mulkens opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Mulkens zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Mulkens op schadevergoeding;

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Mulkens in goede staat heeft ontvangen;
2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De afbeeldingen die bij de producten staan op www.wimmulkens.eu zijn er enkel om een indruk te geven hoe een product op eruit ziet, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, De foto’s kunnen enigszins afwijken van het originele product;
2. Mulkens is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Mulkens;

Artikel 10. GARANTIE/RECLAME


1.Voor alle door Mulkens geleverde producten geldt de fabrieksgarantie van twee (2) jaar zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Mulkens garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
.2. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde producten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Mulkens op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of door een derde zijn gerepareerd;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Mulkens (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
3. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Mulkens gegrond wordt bevonden, zal Mulkens te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk een prijsreductie verlenen;
4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
5. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Mulkens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. Mulkens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van Mulkens voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Mulkens in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Mulkens om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. Wederpartij dient Mulkens altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Mulkens voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mulkens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mulkens toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
7. Mulkens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
8. De wederpartij vrijwaart Mulkens tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

1. Mulkens is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Mulkens passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 13. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Mulkens, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Mulkens kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Mulkens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
2. Overmacht geeft Mulkens het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Mulkens aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst.
2. Mulkens is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Mulkens voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Mulkens te leveren. Hij is eveneens verplicht Mulkens op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Mulkens om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Mulkens ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Mulkens bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
4. Mulkens verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Mulkens wettelijk verplicht is te bewaren. Mulkens is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Mulkens wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Mulkens is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Mulkens. Mulkens mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;
7. Mulkens is slechts “bewerker” en de wederpartij is “verantwoordelijke” in de zin van de Wet. In deze algemene voorwaarden zijn wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd, waardoor ondertekening van een aparte bewerkingsovereenkomst overbodig is;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1.De vestigingsplaats van Mulkens is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Mulkens moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mulkens is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Deze algemene voorwaarden zijn in juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.